Competitie regelement

Hieronder vind je de in het district geldende aanpassingen op het KNBB reglement voor het seizoen 2014-2015. Voor de volledige reglementen verwijzen we je naar de reglementen pagina van de KNBB op de website van de KNBB sectie Carambole.

Teamsamenstelling

In de C3 wordt (dit jaar voor het laatst) gespeeld met teams van 4 personen.

Bij het opgeven van teams dient men aan te geven welke spelers “vast” zijn en welke spelers “reserve”. Dit alleen ter bepaling van de speelsterkte van het team. Het district stelt geen grenzen aan het aantal invalbeurten van reservespelers.

De KNBB-regel is dat een team slechts één speler boven de bovengrens van de klasse mag opstellen. Op die regel maakt het district een uitzondering indien het team een tweede speler opstelt die door de halfjaarlijkse herziening ook boven de bovengrens is uitgekomen. Het team mag daarna, mocht het dat jaar districtskampioen worden, echter niet meer meedoen aan de gewestelijke finales.

Het is niet toegestaan om je bij meer dan één vereniging in dezelfde spelsoort (driebanden of libre) in te schrijven, ook niet als reserve.

Puntentelling (puntensysteem)

In alle klassen wordt het 10+2 punten systeem gespeeld (Carambolepuntensysteem, zie artikel 7208CR lid 2 sub (2) ).
Uitslagformulieren

De ingevulde en ondertekende wedstrijdformulieren hoeven niet meer door de thuisspelende teams te worden ingestuurd, maar moeten nog wel gedurende het seizoen worden bewaard. Het thuisspelende team dient, naast een kopie van het uitslagformulier, ook de tellijsten te bewaren. De uitslagformulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Indien nodig zullen we de originele formulieren bij de vereniging opvragen. Dit zal soms ook steekproefsgewijs worden gedaan.

 

Uitslagen
Het thuisspelend team is, wat de wedstrijdleiding betreft, verantwoordelijk voor een correcte invoer van de uitslagen in Biljartpoint. Dat geldt dus ook als onderling afgesproken is dat een Biljartpoint­functionaris de uitslagen invoert. Na afloop van een gespeelde wedstrijd heeft het team 48 uur de tijd om de standen in te voeren. Mocht dit na 48 uur niet zijn ingevuld dan mag het uitspelende team ook de standen invullen. De uitslagen moeten die speelweek vóór zaterdag 12 uur zijn ingevuld, anders wordt er een boete toegekend aan het thuisspelende team. Dit alles om de standen up-to-date te houden!

Alle communicatie vanuit Biljartpoint zal via e-mail verlopen. Bijvoorbeeld bij verhogingen en/of uitgestelde wedstrijden. Door de e-mailadressen van de teamleiders en overige leden in de ledenadministratie van de KNBB correct op te nemen, zullen deze ook worden toegevoegd aan Biljartpoint. Zorg dat dit op orde is, zodat je op de hoogte bent van belangrijke wijzigingen.

 

Moyenneherzieningen
Alle deelnemers van de competitie worden op de helft van de competitie herzien, mits ze 4 partijen hebben gespeeld en anders na de 4e partij. In het competitieprogramma staat aangegeven na welke ronde de halfjaarlijkse herziening wordt uitgevoerd. De uitslagen moeten die week ook echt uiterlijk zaterdag 12:00 binnen zijn.

Een wijziging in het moyenne houdt ook in dat er vanaf dat moment met het nieuwe moyenne gespeeld moet worden. Vanaf de zondagavond na de herziening is op Biljartpoint het bijgewerkte moyenne zichtbaar en iedereen met een geldig mailadres wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. Let ook op de volgorde van het team: ook als een moyenneverhoging niet leidt tot een verhoging in caramboles, kan daardoor wel de volgorde van de spelers wijzigen. Zorg er dan ook voor dat je de opstelling gebruikt op basis van het nieuwe moyenne zoals het in Biljartpoint wordt weergegeven.

Wanneer een speler met een niet officieel gemiddelde na 4 partijen 20% (bij driebanden: 10%) of hoger speelt dan het aanvankelijke aanvangsmoyenne, dan wordt de eindstand van die partijen achteraf per partij gecorrigeerd. Hierbij worden de werkelijk gemaakte caramboles afgezet tegen het aantal te maken caramboles volgens het gemiddelde na die 4 partijen. De punten die in mindering worden gebracht vallen toe aan de tegenstander. Ook de extra punten voor een winstpartij komen te vervallen. Bij een tussentijdse vrijwillige verhoging van een niet officieel gemiddelde wordt, bij overschrijding van de percentages, ook een herberekening uitgevoerd. Daarmee voorkomt men echter wel herberekening over de nog te spelen partijen.

Een speler die een heel competitiejaar niet gespeeld heeft, heeft in het jaar erop geen officieel moyenne meer. Hij/zij dient dus een nieuw moyenne op te geven, onder de voorwaarden die in het vorige punt beschreven is

 

Dubbelpartijen
Een team mag in een seizoen maximaal 5 dubbelpartijen spelen. De wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen dispensatie op deze regel verlenen, maar als daarna het betreffende team de competitie zou winnen, mag het niet door naar de gewestelijke teamfinales.

In de laatste 3 competitieronden mogen er geen dubbelpartijen meer worden gespeeld.

 

Uitstellen van wedstrijden
Wedstrijden kunnen niet worden uitgesteld. Uitzondering op deze bepaling is alleen mogelijk als beide partijen overeenkomen om de wedstrijd die niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum kan worden gespeeld, in te halen in dezelfde speelweek. In de laatste drie competitierondes mogen wedstrijden helemaal niet worden uitgesteld. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na overleg vooraf met de wedstrijdleider. De wedstrijden moeten uiterlijk binnen 2 weken zijn ingehaald. Op Biljartpoint zijn de actuele contactgegevens van de teamleider opgenomen. Een uitgesteld wedstrijd moet door het thuisspelende team in Biljartpoint worden ingevoerd.

 

Niet opkomen van een team
Indien een team na 18.00 uur op de vastgestelde speeldatum afzegt, wordt dit beschouwd als zijnde niet opgekomen. Ook afwezigheid van 2 of meer spelers van een team, waardoor de wedstrijd niet op het vastgestelde tijdstip kan beginnen, wordt als niet opgekomen beschouwd. Het in gebreke gebleven team krijgt een administratieve heffing en puntenaftrek.

 

Thuisspelend team
Het thuisspelende team draagt zorg voor arbiters en schrijvers. Dat mogen teamleden zijn. De verboden zones moeten duidelijk zichtbaar op het biljart zijn aangebracht. Het gebruik van tellijsten en een scorebord waarop de stand beurt voor beurt wordt bijgehouden is verplicht. De arbiter dient duidelijk verstaanbaar te arbitreren.

 

Kledingeisen
De deelnemende teams dienen gekleed te zijn volgens wedstrijdreglement van de KNBB (artikel 6009WR, zie ook de regels voor Persoonlijke Kampioenschappen voor in dit boekje). Alleen met vooraf verkregen toestemming van het districtsbestuur kan in afwijkend tenue gespeeld worden. Het afwijkende tenue moet ter goedkeuring worden gemeld bij de wedstrijdleider.
Sancties/administratieve heffingen
Voor de volgende overtredingen zoals genoemd in artikel 7013CR (de letters verwijzen naar artikel 7013 lid 2) wordt een administratieve heffing opgelegd van € 5,00:

 1. zonder toestemming van de wedstrijdleiding wijzigen van de teamsamenstelling;
 2. spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats, zonder toestemming van de wedstrijdleiding;
 3. later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde aanvangsuur;
 4. onrechtmatig spelen van een partij door een speler;
 5. spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler;
 6. spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatste opgestelde speler;
 7. niet uitspelen van een begonnen wedstrijd;
 8. niet uitspelen van een begonnen partij;
 9. niet spelen van een partij door de aanwezige speler;
 10. niet of te laat inleveren van een uitslag in Biljartpoint;
 11. onjuist of onvolledig invullen van uitslagformulier;
 12. niet of niet volledig naleven van de kledingeisen;
 13. niet correct gebruik van Biljartpoint.

Voor de volgende overtredingen wordt een administratieve heffing van € 40,00 opgelegd:

 1. niet spelen van een wedstrijd hoewel het team aanwezig is;
 2. niet opkomen van een team.

Voor de volgende overtredingen wordt een administratieve heffing van €100,00 opgelegd:

 1. door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team.

 

Beslissingswedstrijden, Gewestelijke en Nationale finales.
Aan het eind van de competitie worden de poulefinales gespeeld tussen de A en B poule. De winnaar wordt bepaald door in de 2 weken na de competitie één keer uit en één keer thuis te spelen. Deze wedstrijden zullen aansluitend aan de competitie plaatsvinden.

Afgevaardigden naar het Gewest moeten minimaal 4 wedstrijden in het team hebben meegespeeld om mee te mogen doen. Een afgevaardigd team – ook uit de C3 – kan maximaal bestaan uit 3 deelnemers, anders moet het team als roulerend worden opgegeven. Elk team dient zelf een arbiter mee te nemen naar het Gewest.

Mocht er iets onduidelijk zijn dan verzoeken we je contact op te nemen met de wedstrijdleiding. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding afwijken van de regels.