Competitie reglement

Geldigheid
Hieronder vind je de in het district door de ALV bepaalde aanvullingen, afwijkingen en uitzonderingen op het KNBB reglement voor het seizoen 2024-2025. Voor de volledige reglementen verwijzen we je naar het WRLC op de reglementen pagina van de KNBB.  Voor situaties die niet hieronder besproken worden, gelden dus de regels van de KNBB.

Teamsamenstelling
In alle klassen wordt gespeeld met teams van 3 personen, met uitzondering van de A-klasse. Daarin wordt gespeeld met teams van 2 personen. Houd er wel rekening mee dat voor het gewest altijd 3 spelers afgevaardigd moeten worden.

De verenigingen geven hun teams op door inschrijfformulieren in te vullen en naar de Wedstrijdleider Competitie te sturen. In het formulier dienen zij aan te geven welke spelers ‘vast’ zijn en welke spelers ‘reserve’. Spelers mogen per spelsoort (libre, driebanden klein/groot) maar in één team ‘vaste speler’ zijn. Dit ter bepaling van de speelsterkte van het team. Het district stelt geen grenzen aan het aantal invalbeurten van reservespelers.

Het is de spelers niet toegestaan bij meer dan één vereniging in dezelfde spelsoort (driebanden klein/groot, libre) uit te komen. Dit ter voorkoming van competitievervalsing.

Speelvolgorde
Binnen dezelfde spelsoort worden de spelers strikt in volgorde van moyenne opgesteld. In afwijking van het WRLC worden in de C1 als vanouds de spelers in volgorde van spelsoort opgesteld.

Beurtenlimiet
In afwijking van het WRLC worden in het district géén beurtenlimieten gehanteerd.

Puntentelling (puntensysteem)
In alle klassen wordt het 10+2 punten systeem gespeeld (Carambolepuntensysteem met winstbonus, zie het WRLC ).

Uitslagformulieren
Uitslagformulieren zijn niet meer verplicht. Desgewenst kan per wedstrijd een vooringevuld formulier vanuit BiljartPoint afgedrukt worden. Werkwijze: vraag het speelschema van de poule (dus NIET van het team) op in Biljartpoint. Klik op het schrijfblok icoontje in de kolom “uitslag”, pas eventueel de printeropties aan om ‘landscape’ af te drukken en klik op “Afdrukken”. Dat is vooral handig voor het thuisspelende team, als ze geen gelegenheid hebben om de uitslag direct na afloop in BiljartPoint vast te leggen. Als het uitspelende team graag een ingevulde uitslag mee wilt nemen, is het raadzaam dat ze zelf het invulformulier vanuit BiljartPoint afdrukken, meenemen en in laten vullen.

Let op: er is dus GEEN plicht meer om invulformulieren te gebruiken en dus ook niet meer om ze te bewaren. Dat kan problemen geven als men achteraf een fout constateert in de uitslag op BiljartPoint. Dan geldt: ‘de eiser bewijst’. Daarom kan het handig zijn om de tellijsten te bewaren.  Als de eiser geen schriftelijk bewijs heeft, dient de ANDERE teamleider de correctie bij de Wedstrijdleider aan te vragen.

Uitslagen
Het thuisspelend team is, wat de wedstrijdleiding van het district betreft, verantwoordelijk voor het tijdig – binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd – en correct invoeren van de uitslagen in Biljartpoint. Dat geldt dus ook als onderling afgesproken is dat bijvoorbeeld een Biljartpoint­functionaris de uitslagen invoert. Mocht de uitslag na 48 uur nog niet zijn ingevuld, dan mag het uitspelende team ook de standen invullen. De uitslagen moeten die speelweek vóór zaterdag 12 uur zijn ingevuld, anders wordt er een boete toegekend aan het thuisspelende team. Dit alles om de standen up-to-date te houden!

Alle communicatie vanuit Biljartpoint zal via e-mail verlopen. Bijvoorbeeld bij verhogingen en/of uitgestelde wedstrijden. Door de e-mailadressen van de teamleiders en overige leden in de ledenadministratie van de KNBB correct op te nemen, zullen deze ook worden toegevoegd aan Biljartpoint. Zorg dat dit op orde is, zodat je op de hoogte bent van belangrijke wijzigingen.

Herziening gemiddelden
Herziening van de gemiddelden vindt plaats volgens de regelgeving van de KNBB. Dat houdt in dat met ingang van seizoen 2022-2023 moyennes tijdens de competitie ook naar beneden kunnen worden bijgesteld (maximaal één interval).  Het ‘strafpunten’ systeem voor spelers met een niet-officieel moyenne is met ingang van seizoen 2023-2024 afgeschaft en vervangen door herziening na elk van de eerste 4 wedstrijden van die speler. Zie de regelgeving van de KNBB.

In het competitieprogramma staat aangegeven na welke ronde de halfjaarlijkse herziening wordt uitgevoerd. De uitslagen moeten die week ook echt uiterlijk zaterdag 12:00 binnen zijn. De halfjaarlijkse en jaarlijkse herziening worden met ingang van seizoen 2024-2025 landelijk uitgevoerd, d.w.z. dat het nieuwe moyenne van een speler berekend wordt uit alle caramboles en beurten van al zijn/haar partijen in alle districten.

Een wijziging in het moyenne houdt in dat er vanaf dat moment met het nieuwe gemiddelde gespeeld moet worden. Vanaf de zondagavond na de herziening is op Biljartpoint het bijgewerkte moyenne zichtbaar en iedereen met een geldig mailadres wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. Let ook op de volgorde van het team: ook als een verhoging van het gemiddelde niet leidt tot een hoger aantal caramboles, kan daardoor wel de volgorde van de spelers wijzigen. Zorg er dan ook voor dat je de opstelling gebruikt op basis van het nieuwe moyenne zoals het in Biljartpoint wordt weergegeven.

Dubbelpartijen
Een team mag in een seizoen maximaal 5 dubbelpartijen spelen. De wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen dispensatie op deze regel verlenen, maar als daarna het betreffende team de competitie zou winnen, mag het niet door naar de gewestelijke teamfinales. In de laatste 3 competitieronden mogen dubbelpartijen alleen in overleg met de Wedstrijdleider gespeeld worden.

De laagste speler van het incomplete team speelt tegen de laagste speler van het andere team. Bij driebanden moet hij in zijn dubbelpartij één interval hoger spelen, bij libre twee intervallen hoger. Bij verkeerd gespeelde dubbelpartijen krijgt de persoon die verkeerd heeft gespeeld puntenaftrek. Als de niet schuldige speler de partij gewonnen heeft, behoudt hij 12 punten, heeft hij verloren dan krijgt hij 10 punten.

Uitstellen van wedstrijden
Wedstrijden kunnen alleen worden uitgesteld na overleg met de tegenstander. Een uit te stellen wedstrijd moet uiterlijk binnen 2 weken zijn ingehaald. Het verhinderde team is verantwoordelijk voor het vastleggen van de nieuwe speeldatum in Biljartpoint. Werkwijze: inloggen, “Invoer uitslag” en bij de betreffende wedstrijd op het kalender icoontje klikken.

In de laatste drie competitierondes mogen wedstrijden alleen in overleg met de wedstrijdleider verplaatst worden. Als één van de betrokken teams nog kans maakt op het kampioenschap zal geen toestemming worden verleend.

Niet opkomen van een team
Indien een team na 18.00 uur op de vastgestelde speeldatum afzegt, wordt dit beschouwd als zijnde niet opgekomen. Ook als geen enkele speler op het vastgestelde tijdstip van aanvang aanwezig is, waardoor de wedstrijd niet op tijd kan beginnen, wordt het team als niet opgekomen beschouwd. Het in gebreke gebleven team krijgt een administratieve heffing en puntenaftrek. De tegenstander(s) die wel aanwezig is (zijn) krijgen dan geen 12 punten maar 10 punten.

Taken thuisspelend/uitspelend team
Het thuisspelende team draagt zorg voor schrijvers, het uitspelend team arbitreert. Het thuisspelend team is ook verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van tellijsten en een scorebord waarop de stand kan worden bijgehouden en het, voor zover van toepassing, duidelijk op het biljart zichtbaar zijn van verboden zones en kaderlijnen. De arbiter dient bekend te zijn met het SAR (Spel- en Arbitrage Reglement) van de KNBB en duidelijk verstaanbaar te arbitreren.

Kledingeisen
De deelnemende teams dienen gekleed te zijn volgens de regelgeving van de KNBB in het SAR. Alleen met vooraf verkregen toestemming van het districtsbestuur kan in afwijkend tenue gespeeld worden. Het afwijkende tenue moet ter goedkeuring worden gemeld bij de wedstrijdleider.

Kosten
Naast het lidmaatschap van het district worden geen extra kosten in rekening gebracht voor inschrijving in de teamcompetitie. Teams uit een ander district (‘gastteams’) betalen €25,- per team. De kosten worden rechtstreeks bij het team in rekening gebracht.

Sancties/administratieve heffingen
Voor de volgende overtredingen wordt een administratieve heffing van € 40,00 opgelegd:

  • niet spelen van een wedstrijd hoewel het team aanwezig is;
  • niet opkomen van een team.

Voor de volgende overtredingen wordt een administratieve heffing van €100,00 opgelegd:

  • het intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team, tenzij door overmacht.

Voor de overige overtredingen, zoals genoemd in het Reglement Heffingen en Maatregelen van de KNBB, wordt een administratieve heffing opgelegd van € 5,00.

Beslissingswedstrijden, Gewestelijke en Nationale finales
Als er sprake is van meerdere poules worden aan het eind van de competitie poulefinales gespeeld. Elk poulewinnaar speelt aansluitend aan de competitie één keer uit en één keer thuis tegen de andere poulewinnaar(s).

Mocht er iets onduidelijk zijn dan verzoeken we je contact op te nemen met de wedstrijdleiding. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding afwijken van de regels.